Ceník

Odměna za právní služby je zpravidla sjednána na základě smlouvy o poskytování právních služeb, uzavřené v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. Takto sjednaná odměna odráží složitost zpracovávaného případu a jeho časovou náročnost.

Odměna může být sjednána jako:
  • časová - podle skutečně vynaloženého času advokátem při poskytování právní služby
  • pevná - za vyřízení celé záležitosti bez ohledu na časovou náročnost a složitost poskytované právní služby
  • paušální - za určité opakující se časové období bez ohledu na časový rozsah služeb a na počet úkonů učiněných advokátem
  • za úkon podle počtu úkonů právní služby učiněných advokátem
  • podle hodnoty věci, která je předmětem poskytované právní služby
  • podílová - podle výsledku sporu

Hotové výdaje, jako poplatky, kolky, náklady na posudky, cestovné a pod. jsou obvykle účtovány zvlášť podle skutečně, účelně vynaložených prostředků nebo paušálně na základě dohody s klientem.

V případě, že nedojde k uzavření smlouvy o poskytování právních služeb, je odměna účtována na základě vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

Při převzetí případu zpravidla účtujeme zálohu na poskytované právní služby, a to v takové výši, která pokryje prvotní náklady na nastudování věci a navržení variant řešení.

Způsob placení odměny lze samozřejmě sjednat individuálně.

Klientům, kteří mají zájem o dlouhodobé vedení jejich právní agendy nabízíme uzavření smlouvy o poskytování právních služeb s paušální měsíční odměnou, která zohledňuje rozsah, charakter poskytovaných služeb a délku smluvního vztahu s klientem. V případě, že v průběhu poskytování právních služeb dojde k nárůstu nebo naopak k poklesu rozsahu zpracovávané právní agendy, dohodneme se s klientem na úpravě výše měsíčního paušálu.

Odměna, která je sjednávána na základě smlouvy o poskytování právních služeb nezahrnuje soudní, správní, notářské a jiné administrativní poplatky, cenu případného překladu z nebo do cizího jazyka či odměny znalce. Tyto náklady jsou účtovány klientovi samostatně.