Vztahy k nemovitostem

 • kupní, darovací a směnné smlouvy
 • úschovy listin a kupní ceny
 • ověřování podpisů na listinách
 • převody bytových i nebytových jednotek
 • řízení ve věci vkladu práva do KN
 • znalecké posudky – odhad ceny nemovitostí
 • prohlášení vlastníka budovy o vymezení bytových jednotek
 • nájemní a podnájemní právo
 • právní problematika nových bytových jednotek – přístavby, nástavby, vestavby
 • smlouvy o výstavbě a smlouvy o dílo týkající se bytů
 • vyklizení bytů a nebytových prostor
 • převody práv a povinností členů družstva
 • vypořádání podílového spoluvlastnictví a společného jmění manželů
 • zástavní práva a věcná břemena
 • vydržení