Občansko-právní vztahy

 • řešení všech sporů z občansko-právních vztahů
 • sepisování všech druhů smluv, žalob a podání
 • exekuce a výkon rozhodnutí
 • sousedské vztahy
 • darovací a kupní smlouvy
 • vrácení daru
 • náhrada škody a vydání bezdůvodného obohacení
 • vymáhání pohledávek právní cestou – smírčí, mediační a rozhodčí řízení
 • smlouvy o dílo a další typy smluv
 • neplatnosti smluv a odstoupení od smluv
 • vrácení daru
 • půjčky – jejich zřízení, zajištění a vymáhání
 • nájmy a podnájmy staveb a pozemků, bytů a nebytových prostor
 • způsobilost k právním úkonům
 • osobnostní práva (ochrana života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti)
 • sepisování právních rozborů a stanovisek